Terms of Service

              

Vilkår

My Story Place er et dansk digitalt system til at bevare og viderebringe historier. Systemet sælges som abonnement og henvender sig til både private, virksomheder, fonde, foreninger og offentlige steder.

Når en aftale indgås med My Story Place ApS, er denne bindende. Kunden erhverver en ikke-overdragelig, ikke-eksklusiv og tidsubegrænset brugsret til at benytte et system leveret af My Story Place ApS i henhold til de vilkår og abonnementsbetingelser, som My Story Place ApS udstikker. Aftalen om brug af systemet giver dermed ikke ejerskab over systemet. Al ejendomsret forbliver hos My Story Place ApS.

Kunden er forpligtiget til selv at holde My Story Place ApS informeret om ændringer, således at adresseoplysninger, kontaktoplysninger og faktureringsoplysninger altid er valide.

Kunden erklærer sig ved indgåelse af aftalen enig i My Story Place ApS’s vilkår, abonnementsbetingelser. Vi forbeholder os ret til at foretage ændringer i både vilkår og abonnementsbetingelser uden forudgående varsel. Vi anbefaler at du omhyggeligt læser vores abonnementsbetingelser.


Abonnementsbetingelser

Priser fremgår af www.mystoryplace.dk. Abonnementsprisen er pr. måned i DKK ekskl. moms og betales kvartalsvis forud. Første gang 6 måneders abonnement forud.

Alle b2b kunder betaler en fast opstartspris for en profil opsat og klar til brug. I får hjælp til at udvælge de rigtige historier og budskaber til netop jeres gæster samt en introduktion og oplæring i systemet.  Opstartsprisen aftales alt efter kundens behov. Priser fra 4.995,- ekskl. moms.

Vi tilbyder også efterfølgende, mod fakturering for medgået tid, at oprette historier, tilrette profilen, ændre design mv. Det koster 950 kr. ekskl. moms pr. time og vi indgår altid en særskilt aftale, inden vi påbegynder arbejde mod betaling.

Alle systemer overvåges naturligvis 24/7/365, og eventuelle fejl udbedres så hurtigt som muligt, uden omkostninger for den enkelte kunde.


Betaling

På mail fremsendes faktura kvartalsvis forud med otte dages betalingsfrist. Manglende rettidig betaling medfører tilskrivning af morarente efter forfaldsdato med 2% pr. påbegyndt måned.


Reklamation

Det er vigtigt, at kunden undersøger, om systemet lever op til det aftalte i umiddelbart forlængelse af aftalens indgåelse. Skulle det system, som My Story Place ApS stiller til rådighed, ikke leve op til det aftalte, så skal kunden straks reklamere. Reklamationen skal være skriftlig, og den skal indeholde specifikation af de mangler som gøres gældende. Reklameres der ikke straks efter af manglen er eller burde være konstateret, bortfalder kundens ret til at gøre manglen gældende.

Ved en berettiget rettidig reklamation forbeholder My Story Place ApS sig retten til at afhjælpe manglen. Kan afhjælpning ikke ske inden for rimelig tid, og er manglen væsentlig, kan kunden ophæve aftalen. Er manglen ikke væsentlig kan kunden kræve forholdsmæssigt afslag i abonnementet indtil afhjælpning er sket. Kunden kan i intet tilfælde kræve erstatning, hverken for direkte eller indirekte tab.


Opsigelse & øvrige vilkår

Der er tre måneders skriftlig opsigelse til udgangen af en måned. Mindste abonnement dog 6 måneder En opsigelse skal bekræftes skriftligt af My Story Place ApS. Vi har individuelle abonnementsperioder, idet en abonnementsperiode starter den dag, der bliver indgået aftale. Hvis en kunde indgår aftale den 14. i måneden så løber abonnementet til den 13. i den efterfølgende måned og resten af opsigelsesperioden.

Abonnementet reguleres ikke automatisk til en mindre eller større pakke. Abonnementet kan altid, af kunden, opgraderes til en større pakke fra dag til dag. Nedgradering af abonnementet følger opsigelsesvarslet. My Story Place ApS forbeholder sig ret til at justere priserne med abonnementsperiodens varsel. Med varsel forstås ændring på mystoryplace.dk.

My Story Place ApS refunderer ikke forudbetalt abonnement, selvom kunden ønsker at opsige sit abonnement med øjeblikkelig virkning. I tilfælde af driftsproblemer, eller andre problemer med at opretholde driften, refunderer My Story Place ApS ikke forudbetalt abonnement.

My Story Place ApS forbeholder sig ret til at opsige abonnementet grundet kundens datakvalitet som strider mod vilkår eller lovgivning. My Story Place ApS forbeholder sig også ret til, uden varsel, at lukke et abonnement, hvis kunden har overtrådt de gældende vilkår og/eller abonnementsbetingelser. Misbrug kan til enhver tid medføre lukning samt opsigelse af abonnementet. My Story Place ApS er, i ethvert henseende, suveræne i definitionen af ordet misbrug.

Hvis eller når en af parterne opsiger aftalen vil My Story Place ApS varsle kunden at alle data slettes senest 30 dage efter abonnementsperiodens udløb. Normalvis slettes ingen data uden kundens aktive tilkendegivelse. Kunden kan ønske at bevare data som et passivt abonnement på specielle vilkår.

Fortsættes anvendelsen af abonnementet, efter kunden har ønsket abonnementet stoppet, vil abonnementet automatisk blive aktiveret igen på normale vilkår.

I tilfælde hvor kunden opretter flere historier end abonnementet berettiger til vil My Story Place ApS justere den forud fakturerede volumen ud fra vægtet gennemsnit af tidligere perioder. Volumen justeres indenfor rimelig perioder, og der kan forekomme tilfælde af bagudrettet fakturering – dog alene et kvartal bagud.


Brugen af My Story Place

My Story Place ApS stiller et system til rådighed, der giver kunden mulighed for at oprette og profilere egne og gæsters historier. Brugen af My Story Place ApS’ system er betinget af, at kunden accepterer nærværende vilkår samt Databehandleraftalen.

Det er Kundens eget ansvar at sikre, at enhver brug af personoplysninger, herunder såvel almindelige personoplysninger (herunder enhver form for information om en identificeret eller identificerbar registreret fysisk person) og følsomme personoplysninger (herunder racemæssig eller etnisk baggrund, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning, fagforeningsmæssige tilhørsforhold og oplysninger om helbredsmæssige og seksuelle forhold eller seksuelle orientering, genetiske data og biometriske data) sker i overensstemmelse med de til enhver tid gældende Persondataretlige regler.

My Story Place ApS fritages for alle indirekte og/eller direkte krav, der måtte opstå som følge af, at kunden anvender det system, som My Story Place ApS stiller til rådighed.

Ved brug af systemet giver kunden My Story Place ApS tilladelse til at kopiere og/eller lagre brugerdata, indhold og andre oplysninger. My Story Place ApS vil ikke benytte brugerdata til noget formål, der krænker privatlivets fred. Alle data lagret på en server hos My Story Plac ApS for en given kunde, tilhører udelukkende kunden. Ingen andre parter, bortset fra kunden selv og My Story Place ApS, har adgang til de lagrede data.


Ansvarsfraskrivelse

Kunden har selv ansvaret for lovligheden af alt materiale benyttet i forbindelse med brugen af My Story Place ApS’ system. My Story Place ApS tillader alene brug af materiale, der ikke er i strid med bestemmelser i den danske lovgivning.

My Story Place ApS er uden ansvar for tab som følge af indirekte skade og følgeskader, herunder tab af forventet avance, tab af data eller deres reetablering, tab af goodwill, tab i forbindelse med betalingsoverførsler, tekniske nedbrud, uvedkommendes adgang, fejlagtig opsætning eller anden lignende følgeskade, i forbindelse med anvendelsen af systemer, produkter, ydelser eller information leveret af My Story Place ApS.

My Story Place APS er ligeledes uden ansvar for tab som følge af manglende funktioner i systemet, uanset om My Story Place ApS har været underrettet om muligheden for et sådant tab, og uanset om My Story Place ApS kan bebrejdes tabet på baggrund af udvist uagtsomhed eller lignende.

My Story Place ApS er ikke ansvarlig for tab, der skyldes force majeure, herunder lov forskrifter, myndighedsforanstaltninger eller lignende, svigtende strømforsyninger, svigtende telekommunikation, brand, røgskade, eksplosion, vandskade, hærværk, indbrud, terror eller sabotage, strejke, lockout, boykot eller blokade. Dette gælder selv om My Story Place ApS er part i konflikten, og selv om konflikten kun rammer dele af My Stroy Place ApS’s funktioner.


Tavshedspligt

Ansatte hos My Story Place ApS, inklusive underleverandører og konsulenter, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger vedrørende kundeforhold og forhold hos kunders underleverandører, som My Story Place ApS’s ansatte får kendskab til i opgaveforløbet. Informationer der betegnes som almen viden eller anden offentlig tilgængelig viden, er ikke reguleret af tavshedspligten.

Tavshedspligten skal betragtes som livsvarig. Tavshedspligten ophører således ikke ved kundeforholdets ophør.


Referencer

My Story Place ApS må ubegrænset publicere kunder som en reference i markedsføringen. Den typiske anvendelse vil være med et logo og evt. en casehistorie på mystoryplace.dk og sociale medier. Såfremt der anvendes et citat fra en kunde, vil dette naturligvis først blive forelagt til godkendelse. Ønsker du som kunde ikke at blive anvendt som reference, skal dette meddeles My Story Place ApS skrifligt. Vi vil naturligvis respektere dette ønske.


Serverdrift

My Story Place ApS tilstræber, at alle systemerne er tilgængelige 24 timer i døgnet, året rundt. My Story Place ApS er dog berettiget til at afbryde driften, når vedligeholdelse eller andre tekniske forhold gør det nødvendigt. Sådanne afbrydelser varsles så vidt muligt i god tid.

Vores datacenter befinder sig på servere hos verdensomspændende og anerkendte datapartnere. Som kunde hos My Story Place ApS kan du derfor være helt rolig i forhold til sikkerheden af din data – både fysisk og virtuelt. Du behøver aldrig være bekymret for at løbe tør for plads eller strøm.